Rheumatologia-1-2016-herba - page 4

ČASOPIS PRE OTÁZKY POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA A SPOJIVA
ROČNÍK XXX / 2016
ČÍSLO 1
PREHĽADNÝ REFERÁT
JUVENILNÁ IDIOPATICKÁ ARTRITÍDA – SÚČASNÝ POHĽAD
NA JEJ PATOGENÉZU, GENETICKÚ DETERMINÁCIU
A BIOLOGICKÚ LIEČBU
M. BUC
JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS – CURRENT VIEW ON ITS
PATHOGENESIS, GENETIC DETERMINATION, AND BIOLOGIC
THERAPY
Imunologický ústav, Lekárska fakulta UK, Bratislava
Prednostka: doc. MUDr. M. Bucová, CSc.
Súhrn
Juvenilná idiopatická artritída (JIA) nie je samostatná chorobná jed-
notka, ale zahrňuje v sebe všetky artritídy, ktoré začínajú pred 16.
rokom života, pretrvávajú viac ako 6 týždňov a sú neznámeho pôvo-
du. Táto heterogénna skupina artritíd sa na základe klinických
a laboratórnych nálezov sa zadeľuje do určitých samostatných jed-
notiek, ako je systémovo začínajúca, oligoartritická, polyartritická
forma a iné formy. JIA je geneticky determinovaná choroba a dnes
poznáme približne 100 génov, ktoré sú asociované s touto chorobou.
Imunopatogenéza choroby nie je ešte presne známa, vieme, že sa na
nej podieľajú najmä T
H
17-, alebo T
H
1/T
H
17-lymfocyty. Z cytokínov
sú v popredí prozápalové a z nich najmä TNF, IL-1
β
a IL-6.
Z imunoterapie sa podávajú anti-TNF protilátky, etanercept, príp.
abatacept. Pri systémovo začínajúcej a polyartritickej forme sa od-
porúča tocilizumab. Neutralizácia IL-1 sa pri polyartritickej forme
JIA dosahuje podávaním anakinry, rilonaceptom, príp. kanakinu-
mabom. V perspektíve prichádza do úvahy používanie inhibítorov
JAK-kináz (tofacitinib).
Kľúčové slová: juvenilná idiopatická artritída, T-lymfocyty, prozá-
palové cytokíny, biologická liečba.
Summary
Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is not a uniform disease, however
it includes all arthritides that start before the age 16, persist more
than six weeks and are of unknown origin. According different cli-
nical and laboratory manifestations, this heterogeneous group of
arthritides is divided into particular subgroups, such as systemic
onset, oligoarthritic, palyarthritic, and other forms of JIA. The di-
sease is genetically determined, app. 100 genes, esp. those of the
HLA complex, are associated with. Immunopathogenesis is not yet
fully understood. T
H
17 and T
H
1/T
H
17 cells, together with proinflam-
matory cytokines, esp. TNF, IL-1
β
, and IL-6 drive inflammatory
processes. Anti TNF monoclonal antibodies, etanercept or abata-
cept are indicated for the biological therapy. Tocilizumab is prefer-
red in the treatment of systemic onset and polyarthritic form of JIA.
Neutralisation of IL-1 in patients suffering from polyarthritic form
can be achieved by anakinra, rilonacept or canakinumab. JAK ki-
nases inhibitors (tofacitinib) may be used for the treatment in the
future.
Key words: juvenile idiopathic arthritis, T cells, proinflammatory
cytokines, biological therapy.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...21
Powered by FlippingBook